• အမွတ္ (၇၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ကၽြန္းေတာ္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  • Phone: 01-510 057, 01-510 338, 09-972 719 962~63
  • Email: [email protected]

Package Promotions & Discounts

Latest Promotions Packages

Latest Promotions Packages

Member Card Discount

Member Card Discount

Save Up To 10%
Early Bird Discount

Early Bird Discount

10 USD and 20 USD
ခရီးစဥ္မ်ားအား ၾကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ Disscount ရယူပါ။
၁ လ ၾကိဳသြင္းလွ်င္ 10 USD
၂ လ ၾကိဳသြင္းလွ်င္ 20 USD

Top Tour Packages

Copyrights © 2018 K & H Travels. All Rights Reserved